Bus Times

Milverton St Michaels Church (E-bound)

On North Street

Next departures

25 Taunton 07:07
25 Taunton 07:37
25 Taunton 07:37
25 Taunton 09:07
25 Taunton 10:07
25 Taunton 11:07
25 Taunton 12:07
25 Taunton 13:07
25 Taunton 14:07
25 Taunton 15:07