Bus Times

Glastonbury Austin Road (NE-bound)

On Wells Road

Next departures

376 Wells 18:17⚡
77 Wells 18:42
376 Wells 18:47⚡
376 Bristol 19:16⚡
376 Wells 19:44
376 Bristol 20:16
376 Bristol 21:16
376 Bristol 22:16
376 Wells 23:16

Sunday

376 Wells 00:11

⚡ denotes real-time times

vixConnect