Bus Times

Minehead Tesco Supermarket (E-bound)

On Stephenson Road

Next departures

Saturday

198 Minehead 08:23
198 Brushford 08:38
198 Minehead 11:12
198 Brushford 13:18
198 Minehead 15:56
198 Brushford 17:28

Monday

198 Brushford 08:38
198 Minehead 08:38
11 Minehead 08:42
10 Porlock Weir 09:03